Европейски програми

Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

21.09.2022

“ЙОТА” ООД

На 21.09.2022 г. "Йота“ ООД сключи договор BG16RFOP002-6.002-0961 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на настоящия проект е устойчиво екологично развитие на Йота ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането нови енергийно-ефективни системи и оборудване, основаващи се на най-добрите налични технологии с експлоатационните характеристики, отговарящи на националните стандарти и регламенти.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на Йота ООД което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на производственото предприятие


Проект BG16RFOP002-6.002-0961 „„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”